Bedankt voor uw boeking!

Bedankt voor uw boeking!

U ontvangt binnen 24 uur een bevestiging van uw boeking. Onderstaand kunt u de algemene voorwaarden en de privacyverklaring nog eens doornemen. 

Indien u na 24 uur nog geen bevestiging heeft ontvangen, kunt u contact opnemen via de mail: info@svlfotografie.nl.

Belangrijke highlights

  • De foto's op webformaat mogen worden gebruikt op sociale media. Het logo mag niet afgesneden worden.
  • De foto's op groot digitaal formaat mogen niet worden gebruikt op sociale media. 
  • Foto's mogen niet worden nabewerkt door de afnemer. Instagramfilters vallen ook onder nabewerking. 
  • Het verschuldigde bedrag voor de fotoreportage en reiskosten dienen voor de fotoreportage te worden voldaan.
  • Het boeken van een reportage is niet vrijblijvend. Zodra er een afspraak gemaakt is voor uw reportage kan er tot 5 werkdagen voor de fotoreportage kosteloos worden geannuleerd. Indien er te laat wordt geannuleerd, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
  • Bij slecht weer wordt er samen een nieuwe datum gepland. 

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

1. ALGEMEEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van SVL Fotografie
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u bezwaar tegen deze voorwaarden, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voor de aankoop van een product of dienst kenbaar maken.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door SVL Fotografie worden aangepast.


2. FOTOREPORTAGES
1. U kiest voor SVL Fotografie omdat de stijl van fotograferen u aanspreekt, SVL Fotografie is vrij haar artistieke kennis en inzicht in haar fotografie toe te passen.
2. Uit iedere fotoreportage zal een selectie van de foto’s worden gemaakt. De fotografe zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de reportage. De fotoreportage is pas compleet nadat de fotografe deze selectie heeft gemaakt. SVL Fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens de fotografe niet geschikt zijn om te tonen.
3. Train uw dier zodat deze op een gewenste plaats gedurende enige tijd stil kan blijven staan. Als uw dier niet stil wil staan, kan dit sterk van invloed zijn op de kwaliteit van de foto’s.
4. Zorg dat uw dier klaar staat als de fotografe komt. De fotografe moet aan de slag kunnen met schone dieren. Laat de fotografe niet onnodig wachten op dieren die nog niet gereed zijn. Indien de fotografe (naar haar inzicht) toch lang moet wachten, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
5. Binnen twee weken krijgt u een digitale selectie toegezonden via WeTransfer.
De foto's die bewerkt zijn worden minimaal 1 jaar door de fotografe bewaard.


3. BOEKINGEN VAN FOTOREPORTAGES

1. Een fotoreportage boeken dient gedaan te worden via het boekingsaanvraagformulier, het contactformulier op de website, via de mail of via telefonisch contact.
2. Reiskosten van de fotografe zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.
3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. SVL Fotografie heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod, dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
4. Het verschuldigde bedrag voor de fotoreportage en de reiskosten dienen binnen 14 dagen te worden voldaan via overboeking of voor de fotoreportage contant betaald te worden. Is uw reportage nog niet volledig betaald, dan kan SVL Fotografie deze helaas niet leveren.
5. Het boeken van een fotoreportage is niet vrijblijvend. Zodra er een afspraak gemaakt is voor uw reportage kan er tot 5 werkdagen voor de fotoreportage worden afgezegd. Als dit korter is wordt er 50% van de kosten in rekening gebracht.
6. Bij het maken van een reportage is het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet, vanwege de apparatuur. De fotografe kan in dit geval de reportage verzetten. Als u beslist om de fotografe, ondanks regenvoorspellingen, toch te laten komen, betaalt u de kosten die de fotografe heeft moeten maken als de reportage vanwege slecht weer alsnog niet door heeft kunnen gaan. Uiteraard kunnen er andere omstandigheden zijn zoals gezondheid van de modellen, in overleg bespreken we een passende oplossing.
7. De foto's die gemaakt zijn tijdens de reportage zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.


4. BETALING & LEVERTIJD
1. Door een fotoreportage in te plannen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en fotoreportages, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
2. U ontvangt na het vaststellen van een datum voor de fotoreportage zo snel mogelijk een overzicht met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen. Eventuele afgedrukte foto's kunnen worden opgehaald, of de bestelling per post laten verzenden na ontvangst van het volledige bedrag.
3. De betalingstermijn is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met 5,- euro administratiekosten plus de geldende wettelijke rente.
4. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
5. Kiest u ervoor de bestelling te laten verzenden per post? Dan is de bestelling vanaf het moment van verzending voor uw risico.


5. KLACHTEN, AANSPRAKELIJKHEID & VERANTWOORDELIJKHEID
1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan SVL Fotografie te worden verteld. SVL Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er binnen 10 werkdagen een officiële klacht is ingediend.
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op SVL Fotografie, in welke zin dan ook.
4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf, uw dieren en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotografe.
5. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.


6. AUTEURSRECHTEN & PUBLICATIES
1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotografe toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van SVL Fotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.
2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van SVL Fotografie. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wilt gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotografe.
3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met SVL Fotografie, deze moet u op ieder verzoek van de fotografe kunnen tonen.
4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw paard verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor afdrukken, digitale bestanden en publicaties.
5. Op alle producten van SVL Fotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SVL Fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
6. SVL Fotografie mag foto's van uw dier(en), ten allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. De fotografe is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al zullen we indien mogelijk wel proberen om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.
7. Indien u tekst- of beeldmateriaal van SVL Fotografie wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op. Er zal een passende vergoeding worden besproken.
8. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient fotografisch werk duidelijk met het logo getoond worden. Wanneer dit niet mogelijk is dient er bij de foto vermeldt te worden: “Foto: SVL Fotografie”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
9. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.
10. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk komt de fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotografe gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van 100 euro.


7. LICENTIES

1. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de fotografe is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
2. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de fotografe, hebben bedoeld.
3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
4. Indien door de fotografe toestemming heeft gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

1. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
SVL Fotografie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van SVL Fotografie en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan SVL Fotografie verstrekt. SVL Fotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
1.1 Uw voor- en achternaam
1.2 Uw adresgegevens
1.3 Uw telefoonnummer
1.4 Uw e-mailadres
1.5 Uw IP-adres
1.6 Uw foto's


2. WAAROM SVL Fotografie GEGEVENS NODIG HEEFT
SVL Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan SVL Fotografie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit fotografische dienstverlening.


3. HOE LANG SVL Fotografie GEGEVENS BEWAART
SVL Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Uw foto's die na de reportage gemaakt zijn worden 3 maanden bewaard en de foto's die u zelf heeft uitgekozen en die bewerkt zijn worden 1jaar bewaard. De foto's worden verwijderd wanneer u SVL Fotografie daartoe verzoekt.


4. DELEN MET ANDEREN
SVL Fotografie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.5. PORTRETRECHT
SVL Fotografie mag foto's die gemaakt zijn tijdens de fotoshoot waar u kenbaar op staat uitsluitend met uw toestemming gebruiken op onder andere de website en sociale media. Deze toestemming vraagt SVL Fotografie na de fotoreportage. Voor publicaties ed. zal SVL Fotografie u ook altijd benaderen. Let op! Portretrechten gelden niet voor dieren. Deze foto's mogen ten alle tijden door SVL Fotografie gebruikt worden, ook voor commerciële doeleinden.6. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@svlfotografie.nl. SVL Fotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


7. BEVEILIGEN
SVL Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SVL Fotografie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met SVL Fotografie via info@svlfotografie.nl. www.svlfotografie.nl is een website van SVL Fotografie.